Voorbeelden & referenties

Referenties

Onze klanten in alle branches

In de afgelopen 15 jaar zijn er vele opdrachten uitgevoerd, variërend van kleinschalige adviesvragen tot meerjarige trajecten en projecten.

Uitgeverij Zwijsen
Procesbegeleiding van herhuisvesting

Zwijsen zocht persoonlijke ondersteuning om (van binnenuit hun organisatie) te worden begeleid in hun voornemen om te verhuizen. De rol van interim/projectmanager werd hierbij ingezet.

Lees meer
Wagemaker
Toetsing interne dienstverlening

Opdrachtgever wenste een tussentijdse audit om de interne dienstverlening te toetsen.

Lees meer
Interfood BV
Optimalisatie interne dienstverlening

Opdrachtgever wenste een structurele adviesrol om haar rol als goed werkgever te optimaliseren.

Lees meer
Heijmans
Advisering bij aanbesteding

Opdrachtgever wenste een sparringpartner met klantoptiek, voor een aanbestedingstraject.

Lees meer

Enkele andere opdrachtgevers

GVB
Hogeschool Utrecht
Meander
Cascade
DSM
D&B
de meeuw
VvAA
F&C Investment Trust
BSO bolderburen
globalcollect
pwg
Praktijkvoorbeelden

Verborgen kansen

De toegevoegde waarde van Facility Management is voor velen nog onbekend. Het vakgebied is erg breed en wordt vaak in separate fracties en operationeel bekeken, terwijl de kracht in een integrale tactische benadering zit. Daarom tracht Kissels Management altijd de vraag achter de vraag te begrijpen.

Het zit hem vaak in de verborgen kansen.
Enkele klantsituaties ter beeldvorming

Voorbeeld 1

Situatie: Opdrachtgever die veel waarde hechtte aan een gastvrij klantcontact op zijn kantoor, medewerkerstevredenheid en doelmatige bedrijfsvoering.

Uit de Facilityscan bleek dat het ruimtegebruik niet in verhouding stond met de werkzaamheden en het aantal aanwezige medewerkers. Veel lege kantoordelen en - werkplekken. Deze situatie kende meer (indirecte) gevolgen dan de opdrachtgever had verwacht. Onnodige huurkosten lagen voor de hand. Maar het ruimteoverschot ondermijnde ook de interactie en teamspirit binnen het bedrijf. Er bestond geen noodzaak om bureaus te delen, waardoor medewerkers niet gemotiveerd werden tot het opruimen van hun bureau. Dat leidde weer tot rommelige werkplekken vol papieren, hetgeen door klanten tijdens hun bezoek als onprofessioneel werd ervaren. Het oogde chaotisch. Oftewel 3 bedrijfsdoelstellingen werden onbewust tegen gewerkt. Ruimte reductie en invoeren van cleandesk policy werden op de lijst van aandachtspunten gezet en binnen 6 maanden doorgevoerd.

Voorbeeld 2

Situatie: Organisatie verhuisde van locatie en vroeg Kissels Management om de ontwerptekeningen van de inrichting tegen het licht te houden met oog op de toekomstige exploitatie.

De uitgevoerde Facilityscan zorgde ervoor dat men bewust werd van eerder genomen besluiten omtrent ruimte en inrichting. De geconstateerde consequenties bleken onverwacht én ongewenst. Om dit voortijdig te corrigeren moesten er wijzigingen in de beoogde inrichting doorgevoerd worden. Men zag echter op tegen de kosten voor noodzakelijke ontwerp- en bouwaanpassingen. Deze bedroegen ruim € 250.000 euro.  In reactie hierop werd door Kissels Management een oplossing met een business case opgesteld waaruit aantoonbaar bleek dat de verwachtte jaarlijkse exploitatiekosten met € 180.000 zouden reduceren. Dit impliceerde dus een terugverdienperiode van amper 1,5 jaar én een terugkerende besparing de jaren erna. Het besluit tot aanpassing was toen snel gemaakt.

Voorbeeld 3

Situatie: Een CEO van een middelgrote organisatie was bijna een uur per dag bezig met het afhandelen van operationele “kantoorproblemen”, zoals schoonmaak, repro, arbo, etc. Dit terwijl deze zaken toch toegewezen waren aan diverse medewerkers.

Tijdens de inventarisatie kwam naar voren dat veel medewerkers deze nevenactiviteiten niet echt leuk vonden of te tijdrovend, en dat ze er onvoldoende kennis en affiniteit mee hadden. Betreffende activiteiten bleken relatief eenvoudig te combineren en konden tegen gelijkwaardige kosten worden uitbesteed aan één externe partij, in plaats van 4 partijen. Kissels Management hielp met de aanbesteding en inrichting van het contractbeheer.  De ongewenste tijdsbesteding van de CEO werd meer dan gehalveerd!